ĐỊNH NGHĨA – Supersports Vietnam

Trong các Điều khoản và Điều kiện này:

"Tài khoản" có nghĩa là Tài khoản Supersports mà Quý khách sẽ cần đăng ký trên Trang web nếu Quý khách muốn gửi Đơn hàng trên Trang web;

"Ngày làm việc" có nghĩa là bất kỳ ngày làm việc nào, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, trừ các ngày nghỉ lễ của Việt Nam do công ty xác định;

"Xác nhận Đơn hàng" có nghĩa là email của chúng tôi gửi đến Quý khách, trong đó chúng tôi xác nhận Đơn hàng của Quý khách theo điều khoản 4.2 bên dưới;

"Hợp đồng" có nghĩa là Đơn đặt hàng của Quý khách về một Sản phẩm hoặc các Sản phẩm phù hợp với các Điều khoản và Điều kiện này mà chúng tôi chấp nhận theo điều khoản 4.2 bên dưới;

"Khách hàng" có nghĩa là bất kỳ cá nhân nào đặt hàng trên Trang web;

"Đơn đặt hàng" có nghĩa là Đơn đặt hàng do Quý khách gửi đến Trang web để mua Sản phẩm từ chúng tôi hoặc các đối tác của chúng tôi;

"Quý khách" có nghĩa là Khách hàng đặt hàng với SuperSports;

Tham chiếu đến "các điều khoản" là các điều khoản của các Điều khoản và Điều kiện này

Các tiêu đề chỉ để dễ tham khảo và không ảnh hưởng đến việc giải thích hoặc xây dựng các Điều khoản và Điều kiện;

Các từ truyền đạt giới tính sẽ bao gồm mọi giới tính và các tham chiếu đến mọi người sẽ bao gồm một cá nhân, công ty, tập đoàn, công ty hoặc đối tác;

Giỏ hàng

Tổng số 0₫

More Details